Statut

U C H W A Ł A Nr XXVI/260/13
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 21 marca 2013

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz.U. z 2012r poz.642 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz.406 z późn. zm)-Rada Gminy Stare Babice uchwala Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r poz.642 z późn. zm.)
2.ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r poz. 406 z późn. zm.),
3.niniejszego statutu

§2.
1.Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora-Gminę Stare Babice.
2.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.


§3. Siedzibą Biblioteki jest pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40, a terenem działania obszar gminy Stare Babice.

§4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stare Babice.

§5. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa w Ożarowie Mazowieckim.

§6
1.Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby i numerem telefonu.
2.Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w otoku.


Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki Publicznej

§7. Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§8. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1.gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służącym rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych,
2.udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3.prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4.popularyzacja książki i czytelnictwa,
5.współpraca z bibliotekami innych sieci instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6.doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
7.popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.


§9.
1.Biblioteka zajmuje się wydawaniem gazety lokalnej.
2.Środki uzyskane z reklam podanych w gazecie wykorzystywane są wyłącznie na działalność statutową biblioteki tj. zakup nowości wydawniczych

§10. Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.


Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja

§11.
1.Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.
2.Obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do Dyrektora pełni Wójt Gminy.
3.Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
3) zarządzanie mieniem Biblioteki,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
6) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.


§12.
1.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor.
2.Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skutecznego oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

§13. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.


Rozdział 4
Majątek i zasady gospodarki finansowej

§14
1.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie biblioteki pochodzą z:
1) dotacji Organizatora,
2) darowizn,
3) wpływów z prowadzonej działalności,
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł,


3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§15. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

§16. Tracą moc uchwały:
1.Uchwała Nr XXIV/185/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej(Dz. U. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10647).
2.Uchwała Nr XXV/244/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/04 z dnia 16 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej (Dz. U. Woj. Maz. z 2009 r. Nr2, poz. 58)
3.Uchwała Nr XLIV/421/10 z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca statut Gminnej Biblioteki Publicznej (Dz. U. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 204, poz. 6235).

§17. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Pawlikowska | Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:53:04.
Data wprowadzenia: 2014-06-06 11:53:04
Opublikowane przez: Małgorzata Pawlikowska